Statut

Rozdział I
Przepisy ogólne
Art. 1
§1.  Stowarzyszenie nosi nazwę „Miechowskie Towarzystwo 1163 Roku”

Art. 2

§1.  Siedzibą Towarzystwa jest Miechów.

§2.  Terenem działania Towarzystwa jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3.  Towarzystwo posiada godło w postaci okrągłej pieczęci z wizerunkiem gryfa i krzyża w części środkowej oraz datami (cyframi rzymskimi) MCLXIII, MCMXC na obrzeżu (znak graficzny stanowi załącznik statutu).

Rozdział II
Cele i środki działania
Art. 3
Celem Towarzystwa jest:

 • badanie i eksponowanie tradycji lokalnych związanych z Ziemią Miechowską i fundacją Bożogrobców w Miechowie,
 • troska o ich przetrwanie zarówno w pomnikach materialnych jak i w wartościach duchowych, odzwierciedlonych w dokumentach pisemnych i innych przekazach,
 • popularyzowanie tych tradycji w rozmaitych środowiskach lokalnych. 

Nikt nie wybiera sobie rodziców,

nikt też nie ma wpływu,
gdzie i kiedy zaczyna się jego życie.

Nasza tożsamość jest określona przez historię

i dzięki historii może przetrwać.

Jej chrześcijańskie zasady wiary,

mądrość i patriotyzm
zaszczepili na naszej ziemi wielcy poprzednicy,
a pośród nich Jaksa, który w roku 1163
ufundował klasztor Bożogrobców miechowskich,
co stało się początkiem miasta.

Art. 4
Towarzystwo realizuje swoje cele przy pomocy następujących środków:

 • zebrania o charakterze samokształceniowym,
 • akcje odczytowe,
 • inspirowanie wydawnictw o charakterze naukowym, popularyzatorskim i turystycznym,
 • troska o zachowanie i odbudowę zabytków przeszłości,
 • wspomaganie inicjatyw zbieżnych z celami Towarzystwa a pochodzących z innych ośrodków i współpraca z tymi ośrodkami.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Art. 5
§1.  Członkami Towarzystwa mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które uznają cele Towarzystwa i pragną je czynnie realizować.

§2.  Z chwilą rejestracji, prawa członkowskie nabywają członkowie – założyciele.

§3.  Kandydaci na członków muszą przedstawić rekomendację dwóch członków Towarzystwa.O przyjęciu decyduje Zarząd, który podejmuje w tym przedmiocie stosowną uchwałę, ogłoszoną na zebraniu generalnym, odbywanym w miesiącu październiku każdego roku i poprzedzanym okolicznościowym nabożeństwem w Kaplicy Grobu Bożego w Miechowie.

§4.  Nowoprzyjmowani członkowie Towarzystwa składają przyrzeczenie, którego formuła brzmi:

Zgromadzeni w Kaplicy Grobu Bożego, my członkowie Miechowskiego Towarzystwa 1163 Roku, postanawiamy:

 • troszczyć się o to, aby nasze drogocenne tradycje odzwierciedlone i zapisane w tym przybytku, wydobyć na światło dzienne, pielęgnować i przekazywać przyszłym pokoleniom,
 • przyrzekamy także dołożyć starań, abyśmy sami, świadomi naszych duchowych zasobów, byli naszym najlepszym tradycjom wierni i wcielali je w życie.
  Tak nam dopomóż, Panie Boże.

Art. 6

Członek Towarzystwa ma następujące uprawnienia:

 • udział w zebraniach generalnych Towarzystwa,
 • uczestnictwo we wszystkich formach działalności prowadzonej przez Towarzystwo,
 • czynne i bierne prawo wyborcze w Towarzystwie.

Art. 7
Obowiązkiem członka Towarzystwa jest:

 • uczestnictwo w zebraniach generalnych Towarzystwa,
 • realizowanie zadań określonych w statucie,
 • stosowanie się do statutu, uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa.

Art. 8
Utrata członkostwa następuje w skutek wystąpienia, śmierci lub w wyniku uchwały Zarządu Towarzystwa o pozbawieniu członkostwa z uwagi na:

niestosowanie się do uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa,

podejmowanie działań niezgodnych z celami Towarzystwa i jego charakterem,

zaleganie z płatnością składki za okres 2 lat.

Art. 9
Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia na członka Towarzystwa i pozbawiającej członkostwa zainteresowany może się odwołać do najbliższego Zebrania Generalnego, z tym, że złożenie odwołania nie ma wpływu na ważność uchwały Zarządu.

 

Rozdział IV
Władze Towarzystwa
Art. 10
Władzami Towarzystwa są:

Zebranie generalne,

Zarząd,

Komisja Rewizyjna.

Art. 11
§1.  Zebranie Generalne jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§2.  Do wyłącznych kompetencji zebrania generalnego należy:

uchwalanie statutu i dokonywanie zmian w statucie,

wybór władz Towarzystwa,

uchwalanie ogólnego programu prac Towarzystwa,

udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi za ubiegły okres jego kadencji,

przyjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Towarzystwa,

podejmowanie decyzji zastrzeżonych w statucie.

§3.  Zebranie generalne zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku – w październiku. Nadzwyczajne zebranie Generalne może zwołać Komisja Rewizyjna z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 30% ogółu członków. O terminie i miejscu Zebrania Generalnego oraz porządku obrad zawiadamia się członków na piśmie, przynajmniej na 14 dni przed datą jego zwołania.

§4.  Zebraniu przewodniczy prezes Towarzystwa lub jego zastępca.

§5.  Zebranie Generalne podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§6.  Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym.

Art. 12

§1.  Zarząd składa się z 5 członków:

prezes

zastępca prezesa

skarbnik

sekretarz

członek zarządu.

§2.  Zarząd wybierany jest na okres 5 lat. Głosowanie odbywa się na każdą funkcję w Zarządzie.

§3.  Do kompetencji Zarządu należy:

realizacja uchwał Zebrania Generalnego,

kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,

uchwalanie planów działalności i sprawozdawczość,

zatwierdzanie budżetu i bilansów rocznych,

prowadzenie aktualnej ewidencji członków Towarzystwa,

opracowywanie regulaminów działalności Towarzystwa,

podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych w statucie.

§4  Zarząd podejmuje uchwały w sposób określony w art. 11.

§5  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał i są protokołowane.Materiały pokontrolne i sprawozdania komisja rewizyjna składa Zebraniu Generalnemu. Komisja rewizyjna uprawniona jest do stawiania wniosku w sprawie udzielenia lub odmowy absolutorium Zarządowi przez Zebranie Generalne.

§6.  Przewodniczący komisji rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Art. 13
§1.  Prezes wybierany jest na okres kadencji Zarządu.

§2.  Prezes reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i kieruje bieżącą pracą Zarządu.

Art. 14

§1.  Komisja rewizyjna liczy 3 członków.

§2.  Komisja rewizyjna wybierana jest na okres kadencji Zarządu.

§3.  Komisja rewizyjna kontroluje bieżącą działalność Zarządu. W związku z tym co najmniej raz w roku dokonuje kontroli działalności zarządu a następnie składa sprawozdanie Zebraniu Generalnemu i przedstawia wnioski w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

Rozdział V
Majątek Towarzystwa
Art. 15
§1.  Majątek Towarzystwa mogą stanowić jego fundusze, nieruchomości i ruchomości.

§2.  Towarzystwo ma prawo przyjmowania darowizn, zapisów i dotacji.

§3.  Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą z której dochód winien być przeznaczony na działalność statutową.

§4.  Towarzystwo zbiera składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zebranie Generalne.

§5.  Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają łącznie prezes i skarbnik lub inni członkowie Zarządu upoważnieni przez Zebranie Generalne.

Rozdział VI
Zasady dokonywania zmian w statucie
Art. 16
O dokonaniu zmian w statucie decyduje Zebranie Generalne większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa. Zmiany statutu winny być zatwierdzone przez sąd rejestrowy.

Rozdział VII
Sposób rozwiązywania Towarzystwa
Art 17

Towarzystwo może się rozwiązać uchwałą Zebrania Generalnego powziętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków. Uchwała o rozwiązaniu winna zawierać postanowienia o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.

Załącznik do statutu Miechowskiego Towarzystwa 1163 Roku
Znak Towarzystwa