Mieczysław Kwieciński

Mieczysław Kwieciński pseudonim Oset urodził się 2 czerwca 1893 r. w Miechowie. Był synem małżonków Mateusza Kwiecińskiego (urzędnika kolejno: gminnego, powiatowego w Miechowie a w końcu gubernialnego i wojewódzkiego w Kielcach) i Weroniki z domu Klatt.
Rozpoczął naukę w gimnazjum rosyjskim w Kielcach , aby po strajku szkolnym w 1905 roku kontynuować ją dalej w kieleckiej Szkole Handlowej. W starszych klasach kieleckiej handlówki uczestniczył w działalności tajnych kółek patriotyczno niepodległościowych, których ram organizacyjnych i struktury nie sposób obecnie odtworzyć. W 1911 roku skończył Kielecką 7-klasową Szkołę Handlową Miejską, (matura.)
W tym samym roku wyjechał do Belgii, gdzie na Uniwersytecie w Liege /Leodium/ podjął studia na Wydz. Arts et Manufaktures w zakresie chemii /specjalność farbiarstwo/.
Jeszcze w 1911 r. wstąpił w Leodium do Związku Walki Czynnej, a później Związku Strzeleckiego, gdzie ukończył kurs oficerski. W 1912 roku zostaje plutonowym. Działał również w Stowarzyszeniu filareckim (Filarecja). W latach 1913-1914 prowadził wspólnie z Aleksandrem Gonzagą- Myszkowskim szkołę podoficerską Związku Strzeleckiego w Liege. W 1914 roku znajduje się w zarządzie głównym „Unii Stowarzyszeń polskiej młodzieży niepodległościowej postępowej”.
W czasie studiów odbywa indywidualne spotkanie z Józefem Piłsudskim wizytującym ośrodki uniwersyteckie, gdzie znajdywały się większe skupiska polskiej młodzieży. Latem 1914 roku przyjeżdża bezpośrednio z Belgii do Krakowa na „Szkołę Strzelecką” i tu wstępuje do Legionów Polskich.
Wyruszył na wojnę w dniu 8 sierpnia 1914 r. w składzie 13-tej kompanii Ob. Jerzego „Rojana” Śladkiego , jako dowódca jej 4-tego plutonu. W wyniku reorganizacji 13-ta kompania zostaje przemianowana na 2-gą i pod dowództwem Kordiana „Ignacego” Zamorskiego wchodzi w skład II baonu Ob. Mieczysława „Norwida” Neugebauera. Po następnej reorganizacji przeprowadzonej w Kielcach M. Kwieciński znajduje się nadal w składzie 2-giej kompanii dowodząc 3-cim plutonem.
9.10.1914 r. rozkazem Komendanta Głównego awansowany na podporucznika. (Kwatera Główna Jakubowice baon II póz. 52 M. Kwieciński ppor.)
W składzie 2 kompanii II baonu ppor. Oset odbywa kampanię jesienną 1914 roku. 18 grudnia 1914 r. otrzymuje w Nowym Sączu dowództwo kompanii „chłopców podhalańskich”. W wyniku przeprowadzonej ogólnej reorganizacji l Brygady Legionów Polskich w grudniu tego roku ppor. Oset wchodzi w skład 5p.p.L.P., jako dowódca 3 kompanii w II baonie Olszyny-Wilczyńskiego. Bierze udział w bitwie pod Łowczówkiem, gdzie jest ranny. Krótkotrwale przebywa w szpitalu wojennym w Cieszynie.
1.01.1915 r. rozkazem Komendanta Głównego awansowany do stopnia porucznika. Po wyjściu Legionów z leż zimowych w Kętach M. Kwieciński jest nadal d-cą trzeciej kompanii, która wskutek następnej reorganizacji (tworzenie batalionów czterokompanijnych) otrzymuje nazwę 7-męj kompanii 5 p.p.L.P. Por. Oset bierze jeszcze udział w walkach nad Nidą oraz walczy pod Konarami. Ginie pod Przepiórowem (rejon Konar) w dniu 23 maja 1915 r. przygotowując się ze swoją kompanią do ataku na pozycje rosyjskie. Pochowany pierwotnie w Pęcławicach naprzeciw mogiły kpt. Kazimierza Herwina-Piątka. W 1916 roku ekshumowany staraniem Ojca.
Powtórny pogrzeb w dniach 4-5 maja 1916 r. przeszedł trasą z Miechowa przez Słomniki do Iwanowie i miał charakter patriotycznej manifestacji. Na odcinku od Prandocina orszakowi pogrzebowemu towarzyszyła, przy bardzo licznym udziale tamtejszej parafii, banderia krakusów, którą zorganizował p. Gwiazda miejscowy działacz ludowy wraz z ks. Romualdem Wiadrowskim proboszczem prandockim – powstańcem z 1863 r. Końcowe uroczystości pogrzebowe odbyły się w Iwanowicach, gdzie ś.p. por. Mieczysław Oset-Kwieciński został pochowany na miejscowym cmentarzu. Mieczysław Kwieciński rodziny nie założył.
Odznaczenia M. Kwiecińskiego

  1. Order Virtuti Militari V kl. Nr krzyża 6482 Nr wniosku 11639, nadanie zatwierdzone Dekretem Naczelnego Wodza Nr 12845A/M z dn. 17.05.1922 r.
  2. Krzyż Niepodległości nadany zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 9.11.1933 r.

Dane biograficzne zebrał Jan Matzke
(wnuk Marii Kwiecińskiej, siostry por. Oseta)